Truy cập nội dung luôn

Ban hành Kế hoạch đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính, xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện, Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Nguyên

05-05-2022

Để hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính (CCHC) phù hợp với điều kiện thực tiễn và đánh giá thực chất, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, kết quả thực hiện CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh, ngày 28/4/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính, xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện, Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022

13-04-2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2022

22-03-2022

Ngày 16/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

10-12-2021

Tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng; đã thông qua 38 dự thảo nghị quyết, trong đó có dự thảo Nghị quyết Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Thành lập Đoàn kiểm tra, Tổ kiểm tra đột xuất về công tác cải cách hành chính

31-05-2021

Ngày 27/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên đã ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra đột xuất triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021.

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

06-12-2018

Ngày 3/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 32 kết quả.