Truy cập nội dung luôn

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 13/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022