Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021

Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 166/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021.