Truy cập nội dung luôn

Thông báo số 88/TB- UBND ngày 09/10/2020, Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn thư 9 tháng đầu năm 2020