Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp công dân

Ngày 07/6, Ban Tiếp công dân tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) đã ban hành Công văn số 256/UBND -TCD về việc mời tiếp công dân.