Truy cập nội dung luôn

Thông báo số 284/TB-TCD ngày 14/5/2021 về việc phân công lịch trực, tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.