Truy cập nội dung luôn

SỞ NGOẠI VỤ

 

Vị trí, chức năng:

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (sau đây gọi chung là công tác đối ngoại) của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Ngoại vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, thông qua Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng.

Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạn động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Hợp tác quốc tế

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

- Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại.

Địa chỉ:

Số 09, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280 3851368

Web: http://sngv.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Ngoại vụ
1 Nguyễn Đình Việt Giám đốc 0983 530 000 Vietnd@thainguyen.gov.vn
2 Trần Tùng Phó Giám đốc 0982 668 788 trantung@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Mỹ Linh Phó Giám đốc
4 Lê Tuấn Tài Chánh Văn phòng 0913 469 289 tailt.songv@thainguyen.gov.vn