Truy cập nội dung luôn

SỞ NỘI VỤ

 

Vị trí, chức năng:

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Cơ cấu tổ chức:

Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ;

- Phòng Công chức, viên chức;

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

- Phòng Cải cách hành chính;

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Ban Tôn giáo;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên (thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ).

Địa chỉ:

Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên.  

Fax: 02083. 856. 474

Web: http://sonv.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Nội vụ
1 Ma Đình Đối Phó Giám đốc 0912446571 doimd@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hiển Phó Giám đốc 0918362352 hiennv.phoyen@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Tuấn Cẩn Phó Giám đốc 0916913886 canpt.sonoivu@thainguyen.gov.vn
4 Dương Thị Hà Chánh Văn phòng 0902.294.499 hadt.sonoivu@thainguyen.gov.vn
5 Đoàn Đình Huy Phó Chánh Văn phòng 0912.866.586 huydd.sonoivu@thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng phòng 0912.664.774 thuyntt.sonoivu@thainguyen.gov.vn