Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH

 

Vị trí, chức năng:

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng

- Thanh tra Tài chính

- Phòng Quản lý ngân sách

- Phòng Tài chính đầu tư

- Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

- Phòng Quản lý giá và doanh nghiệp

Địa chỉ:

Số 5, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3 855 418 

Email: sotaichinh@thainguyen.gov.vn

Website: http://sotc.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Tài chính
1 Nguyễn Minh Quang Giám đốc 0912.003.959 quangnm.stc@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Giám đốc 0912.056.535
3 Vũ Thị Anh Dung Phó Giám đốc 0988.426.401 dungvta.stc@thainguyen.gov.vn
4 Phạm Thị Ngọc Phó Giám đốc 0976103088 ngocpt.stc@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Lê Trung Chánh Văn phòng 0888.432.888 trungnl.stc@thainguyen.gov.vn
6 Phùng Thị Thủy Phó Chánh Văn phòng 0968 007 333 thuypt.stc@thainguyen.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chánh Văn phòng 0976.587.999 tamntt.stc@thainguyen.gov.vn