Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Vị trí, chức năng:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn, tài nguyên khoáng sản, môi trường và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức , biên chế và nhiệm vụ của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất

- Quỹ bảo vệ môi trường

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

- Văn phòng Đăng ký đất đai

- Chi cục bảo vệ môi trường

Địa chỉ:

Số 132 Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: (84-0208) 3855 636      *     FAX: (84-0208) 3752 200 .

Liên hệ : webmaster@tnmtthainguyen.gov.vn 

Website: http://www.tnmtthainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Nguyễn Thanh Tuấn Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Tỉnh ủy viên 0975 818 018 tuannt.sotnmt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thế Giang Phó Giám đốc 0912 858 856 giangnt.sotnmt@gmail.com
3 Phạm Bình Công Phó Giám đốc 0913 529 997 congpb@thainguyen.gov.vn
4 Đặng Văn Huy Phó Giám đốc 0917 797 777 dangvanhuy74@gmail.com
5 Bùi Thọ Thăng Cán bộ 0962 663 918 thangbui87tb@gmail.com