Truy cập nội dung luôn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Vị trí, chức năng:

 Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông).

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Quản lý CNTT;

- Phòng Quản lý Viễn thông - Internet;

- Phòng Quản lý Bưu chính – chuyển phát;

- Trung tâm Công nghệ thông tin- Truyền thông.

Địa chỉ:

số 12, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 655 369      -      Fax: 0208 3 655 336

Email: sotttt@thainguyen.gov.vn

Website: http://sotttt.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Thông tin và Truyền thông
1 Đỗ Xuân Hòa Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 0208 3655 366 hoadx@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc (0208) 3658 001 Locnd@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Quang Hiếu Phó Giám đốc (0208) 3658 002 hieupq@thainguyen.gov.vn
4 Đào Ngọc Tuất Phó Giám đốc (0208) 3658 003 tuatdn@thainguyen.gov.vn
5 Trịnh Thanh Hà Chánh Văn phòng (0208) 3658 008 Hatt@thainguyen.gov.vn