Truy cập nội dung luôn

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Vị trí, chức năng:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Tổ chức Pháp chế;

- Phòng Quản lý Văn hóa;

- Phòng Quản lý Di sản Văn hóa;

- Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình;

- Phòng Quản lý Thể dục Thể thao;

- Phòng Quản lý Du lịch;

- Ban Quản lý Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa

- Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên

- Thư viện tỉnh Thái Nguyên

- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên

- Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên

- Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thái Thái Nguyên

- Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Thái Nguyên

- Trường PT Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ:

Số 19 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tel (fax): 0208.3855506

 Email: sovhttdltn@thainguyen.gov.vn

Website: http://sovhttdl.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1 Nguyễn Ngọc Tuân Giám đốc 0985.268.888 nntuan26@gmail.com
2 Lê Thị Thu Hà Phó Bí thư, Phó Giám đốc 0912735456 Halttthainguyen.gov.vn
3 Đoàn Văn Công Phó Giám đốc 0977559608 Congdvthainguyen.gov.vn
4 Lê Ngọc Linh Phó Giám đốc 0912454687 Linhlnthainguyen.gov.vn