Truy cập nội dung luôn

SỞ XÂY DỰNG

 

Vị trí, chức năng:

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế,chu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Quy hoạch – Kiến trúc

- Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

- Phòng Quản lý Xây dựng

- Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng

- Phòng Giám định xây dựng

- Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

- Viện quy hoạch xây dựng

- Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

Địa chỉ:

Số 2, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại:   0208.3855.41;  Fax:0280.3754.229

Email: soxaydung@thainguyen.gov.vn 

Website: soxd.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Xây dựng
1 Hoàng Đức Khánh Giám đốc 0913384251 khanhhd.soxd@thainguyen.gov.vn
2 Ma Đình Hùng Phó Giám đốc 0913.076.630 hungmd.soxd@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Quang Huy Phó Giám đốc 0912.011.729 huynq@thainguyen.gov.vn
4 Bùi Quang Hưng Phó Giám đốc 0982.052.280 hungbq.soxd@thainguyen.gov.vn