Truy cập nội dung luôn

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Vị trí, chức năng:

Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng;

- Phòng Nghiệp vụ I;

- Phòng Nghiệp vụ II;

- Phòng Nghiệp vụ III;

- Phòng Nghiệp vụ IV;

- Phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng;

- Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra.

Địa chỉ:

Đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280 3752165      -      Fax: 0280 3752165

Email: Thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Website: http://thanhtra.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Thanh Tra tỉnh
1 Hà Văn Dương Chánh Thanh tra, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy 0912.109.676 duonghv.thanhtra@thainguyen,gov.vn
2 Cao Minh Luận Phó Bí thư, Phó Chánh Thanh tra 0913.654.711 luanmt.thanhtra@thainguyen.gov.vn
3 Trần Văn Hậu Phó Chánh Thanh tra 0912.108.219 hautv.thanhtra@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Hải Phó Chánh Thanh tra 0983.454.698 haint.thanhtra@thainguyen.gov.vn
5 Đỗ Thanh Huyền Văn thư 0982.816.686 huyendt.thanhtra@thainguyen.gov.vn