Truy cập nội dung luôn

Đôn đốc triển khai Đề án 06

Ngày 4/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3078/UBND-NC về việc đôn đốc triển khai Đề án 06.
Xem chi tiết Công văn số 3078/UBND-NC tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn