Truy cập nội dung luôn

Triển khai Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2922/UBND-KGVX về triển khai Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Xem chi tiết Công văn số 2922/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn