Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước

Ngày 5/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3091/UBND-TH về việc triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước.
Xem chi tiết Công văn số 3091/UBND-TH tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn