Truy cập nội dung luôn

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư Vinaconex 3 - Phổ Yên, phường Hồng Tiến - thành phố Phổ Yên

Ngày 06/07/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 292/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư Vinaconex 3 - Phổ Yên, phường Hồng Tiến - thành phố Phổ Yên.