Truy cập nội dung luôn

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu đô thị Hòa Bình ( Khu đô thị Nhà phố Việt cũ)

Thực hiện Công văn số 2078/UBND-TH ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị Nhà phố Việt cũ). Ngày 24/05/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1538/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị Nhà phố Việt cũ).