Truy cập nội dung luôn

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái.

Ngày 17/06/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1887/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái.