Truy cập nội dung luôn

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án: Khu đô thị số 12.

Thực hiện Công văn số 2090/UBND-TH ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Dự án Khu đô thị số 12, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Ngày 24/05/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1537/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án Khu đô thị số 12