Truy cập nội dung luôn

Giao đất cho Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4356/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc để xây dựng Trường Trung cấp Luật tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên (đợt 03).

Theo đó, giao diện tích 41.061,7 m2 đất (đã được UBND thành phố Thái Nguyên thu hồi và bồi thường Giải phóng mặt bằng) cho Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc để xây dựng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

Đồng thời, giao phần diện tích còn lại 339,9 m2 đất (nằm ngoài ranh giới quy hoạch - đã được UBND thành phố Thái Nguyên thu hồi và bồi thường GPMB) cho UBND thành phố Thái Nguyên để quản lý theo quy hoạch.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo - Mảnh trích đo địa chính số 6, 11 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 3 năm 2014; Bản đồ địa chính (trích lục) số 6,11 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên do Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trích lục ngày 27/12//2021 được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên, UBND xã Quyết Thắng, Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc: Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Giao Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới, diện tích; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đất đai.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 

Thanh Tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn