Truy cập nội dung luôn

Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 12/TB-UBND về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty TNHH Chất lượng kỹ thuật Win Win