Truy cập nội dung luôn

Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh đăng ký sử dụng Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”, giai đoạn 2016 – 2026

28-06-2021 16:07

Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 77941 năm 2006 và có thời hạn là 10 năm. Ngày 25/8/2016 nhãn hiệu tập thể “ Chè Thái Nguyên” tiếp tục được gia hạn đến ngày 21/8/2026. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã giao cho Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải danh sách các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh đăng ký sử dụng Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên”, giai đoạn 2016 - 2026.


thainguyen.gov.vn