Truy cập nội dung luôn

Chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tài (Đại từ)

13-03-2022 09:11

Ngày 11/03/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 26/TB-UBND về việc chấm chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tài (Đại từ)