Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên: Gần 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết đúng hạn cao đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp...

 

Người dân đến giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, tỉnh Thái Nguyên tập trung triển khai xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp... Công tác thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được thực hiện hiệu quả, đảm bảo 100% văn bản QPPL của HĐND và UBND các cấp trước khi ban hành được các cơ quan Tư pháp thẩm định nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi của văn bản.

Về cải cách TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành với tổng số 770 TTHC (trong đó ban hành mới 381 thủ tục, sửa đổi 18 thủ tục, bãi bỏ 371 thủ tục). Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. UBND tỉnh cũng ban hành 10 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ngành với tổng số 529 quy trình nội bộ. Đến thời điểm hiện tại, tổng số TTHC đang có hiệu lực là 1.860 thủ tục; số TTHC liên thông cùng cấp là 73 thủ tục, số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền là 59 thủ tục; 100% TTHC được phê duyệt quy trình nội bộ.

Nhiều địa phương, đơn vị thực hiện thí điểm việc thu phí và lệ phí các TTHC bằng biên lai điện tử góp phần cải cách TTHC. (Trong ảnh: Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Định Hóa được in biên lai điện tử khi nhận kết quả)

Ngoài ra, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, việc áp dụng một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết TTHC đạt hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao. Tính đến ngày 15/6/2022, tổng số hồ sơ được tiếp nhận trên toàn tỉnh là 427.662 hồ sơ, trong đó các sở, ngành tiếp nhận 110.893 hồ sơ, UBND cấp huyện tiếp nhận 27.085 hồ sơ, UBND cấp xã tiếp nhận 289.684 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 100%. Cũng trong 06 tháng đầu năm, có 38.791 lượt tổ chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đề nghị giải quyết, nhận kết quả giải quyết TTHC. Số lượng tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ là 17.075 lượt, trong đó 99,8% lượt đánh giá rất hài lòng và hài lòng.

Để thực hiện tốt công tác CCHC trong năm 2022, những tháng cuối năm 2022, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai kế hoạch duy trì, cải thiện các chỉ số về CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính; nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản; đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra các văn bản QPPL, kịp thời đề xuất xử lý những văn bản có nội dung trái pháp luật; tiếp tục thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực pháp lý. Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương, tập trung kiểm tra đột xuất nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh; tăng cường tuyên truyền về CCHC và việc giải quyết TTHC...

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn