Truy cập nội dung luôn

Triển khai công tác trẻ em năm 2022

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc triển khai công tác trẻ em năm 2022.

 

Hội nghị, tập huấn thực hiện công tác trẻ em năm 2022 do Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH ) tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức ngày 26/4

Nhằm triển khai công tác trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nội dung các quyết định, chương trình, kế hoạch của tỉnh đã ban hành về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện đồng bộ với các hoạt động trợ giúp xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em. Cùng với đó, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em và thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản để trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần; tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; giảm thiểu trẻ em bị ngược đãi, bạo hành, xâm hại, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích…

Trong đó, các nội dung cần tập trung gồm: Tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm để thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trong trường học; phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em; chăm sóc sức khỏe tâm thần; phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời. Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em, bổn phận của trẻ em phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, làm tốt công tác phòng ngừa, hướng dẫn việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại đến Tổng đài 111, đường dây tư vấn 18008080 và các cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, chú trọng công tác theo dõi, quản lý chất lượng thông tin thống kê về tình hình trẻ em trên nền tảng số; rà soát, xác thực thông tin, dữ liệu trẻ em và duy trì cập nhật lên phần mềm quản lý thông tin trẻ em...

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn