Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020