Truy cập nội dung luôn

Tài liệu của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 10/12/2021. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận 52 báo cáo, đề án, chương trình, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Tư pháp trình và dự kiến thông qua 36 dự thảo nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 28 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

1. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

2. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

3. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

4. Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

5. Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

6. Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế), người thuộc gia đình hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lực lượng thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030.

17. Tờ trình và dự thảo nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

18. Tờ trình và dự thảo nghị quyết Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chứ, người lao động do thực hiện sắp xép tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.

19. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

20. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên.

21. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

22. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên 2020.

23. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

24. Tờ trình về việc đề nghị thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

25. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Thái Nguyên.

26. Báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên.

27. Tờ trình về việc sáp nhập, giải thể, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

28. Báo cáo, Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

29. Báo cáo, Tờ trình Về việc đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

30. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên.

31. Tờ trình Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

32. Tờ trình Về việc phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

33. Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

34. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Đề án thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

35. Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022.

36. Tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

37. Tờ trình và dự thảo nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266.

38. Tờ trình  Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT.269B, tỉnh Thái Nguyên.

39. Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã, thị trấn.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn