Truy cập nội dung luôn

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tin học-Thống kê thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

01-07-2022

Ngày 29/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tin học - Thống kê thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

Đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

01-07-2022

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3000/UBND-TTPVHCC về đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

25-06-2022

Ngày 08/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

Bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

25-06-2022

Ngày 23/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

25-06-2022

Ngày 23/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

Phê duyệt 118 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24-06-2022

Ngày 16/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc phê duyệt 118 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2022

22-06-2022

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 117/BC-UBND công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2022.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

22-06-2022

Ngày 16/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

21-06-2022

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2709/UBND-CNNXD về việc triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính

14-06-2022

Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2597/UBND-TTPVHCC về thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

13-06-2022

Ngày 09/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 1230/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

08-06-2022

Ngày 30/05/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

03-06-2022

Ngày 01/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2383/UBND-TTPVHCC về triển khai thực hiện Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Quy định mới về thành lập, sáp nhập, giải thể, đặt tên thôn, tổ dân phố

28-05-2022

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân

27-05-2022

Trong trường cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giao Thứ trưởng phụ trách hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh tổ chức đối thoại với người khiếu nại (người chủ trì đối thoại). Trong quá trình đối thoại, người chủ trì đối thoại phải kịp thời báo cáo người giải quyết khiếu nại về những nội dung phức tạp, vượt quá thẩm quyền; kết thúc đối thoại phải báo cáo người giải quyết khiếu nại về kết quả đối thoại và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

23-05-2022

Ngày 19/05/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

17-05-2022

Ngày 16/05/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên.

11-05-2022

Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên.

Phê duyệt 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-05-2022

Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND phê duyệt 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

08-05-2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký Quyết định số 51/QĐ-BCĐCCHC ngày 27/4/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.