Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1635/UBND-TTPVHCC về việc thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
Xem chi tiết Công văn số 1635/UBND-TTPVHCC tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn