Truy cập nội dung luôn

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

11-05-2022 14:24

Thực hiện Công văn số 494/VPCP-NC ngày 22/02/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN). Để phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ lộ, lọt thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN. Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1933/UBND-NC về việc Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ phận văn thư thực hiện quy trình chuyển văn bản theo hệ thống phần mềm QLVB tại cơ quan 

Tại Công văn trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo đúng thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được giao đảm bảo tuyệt đối, an toàn bảo mật các thông tin trong công tác quản lý nhà nước, trên các thiết bị và hệ thống mạng thông tin. Thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ BMNN theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh (Công an tỉnh). Nghiêm túc  triển khai quán triệt, phổ biến Luật Bảo vệ bí BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; thường xuyên rà soát thực tế công tác bảo vệ BMNN để khắc phục những tồn tại, sở hở, thiếu sót; phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ BMNN trong cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát, củng cố, kiện toàn, xây dựng bộ phận và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ BMNN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách công tác bảo vệ BMNN, bộ phận chuyên môn và cán bộ đảm nhiệm; bảo đảm gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ BMNN tại đơn vị. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động thu thập thông tin BMNN cũng như các hoạt động khác gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN của tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN và chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN trong phạm vi toàn tỉnh đúng theo quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành công tác kiểm tra an ninh, an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống mạng thông tin, các trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn hoạt động xâm nhập, thu thập, chiếm đoạt, đánh cắp BMNN và phòng ngừa lộ, mất BMNN. Trên cơ sở đó, tăng cường bảo vệ BMNN trên không gian mạng, chủ động rà soát, phát hiện và dự báo nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống mạng. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác bảo vệ BMNN để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định, quy chế, nội quy, quy trình về quản lý, sử dụng các thiết bị lưu trữ, thông tin liên lạc; bảo vệ BMNN; công tác văn thư lưu trữ… phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ BMNN đề ra. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện, tập huấn về pháp luật và công tác bảo vệ BMNN cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức phòng, chống lộ, mất BMNN và vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ BMNN; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN đối với cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, xác minh làm rõ các vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN đã phát hiện để kiến nghị xử lý theo quy định.

Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí cán bộ, công chức và quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN và cán bộ, công chức  kiêm nhiệm bảo vệ BMNN của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh theo quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới; việc khen thưởng, xử lý vi phạm về bảo vệ BMNN theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

 

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn