Truy cập nội dung luôn

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000012 ngày 13/02/2015, Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 và Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày 24/03/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000012 ngày 13/02/2015, Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 và Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện dự án Tổ hợp chợ truyền thống, trung tâm thương mại dịch vụ Gia Sàng tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Hưng Thái Nguyên