Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 18: Huyện Đồng Hỷ

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 18: Huyện Đồng Hỷ.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi rất vinh dự, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm rất lớn của mình trước cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây:

Thứ nhất là công tác phát triển đội ngũ nhà giáo: Tôi tích cực tham mưu đề xuất với các cấp lãnh đạo các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cụ thể bằng cách thông qua việc duy trì bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho giáo viên, thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, gắn liền việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân được phân công. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn; giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; giáo viên thuộc tổ chức Đoàn, Hội, Đội.Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên đi học nâng cao chuẩn đào tạo đáp ứng  yêu cầu theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Thứ hai là nâng cao chất lượng giáo dục: Hằng năm, tôi tham mưu với Ban lãnh đạo phòng kế hoạch đổi mới đồng bộ về PPDH phù hợp với đối tượng vùng miền, quan tâm việc dạy học cho trẻ khuyết tật và trẻ em dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ PPDH nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự học, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng KTKN vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học. Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đảm bảo theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thứ ba là một ứng cử viên nữ: Tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì quyền lợi phụ nữ và trẻ em; chú trọng nhất là chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe trẻ em. Tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chính sách đối với phụ nữ để đạt được mục tiêu về bình đẳng giới; góp phần xây dựng các chương trình giáo dục phục vụ cho phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, được học tập, được tiến bộ, giúp nâng cao vị trí, vai trò cho phụ nữ trong xã hội đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tôi nhận thức rất rõ việc được giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND cấp tỉnh lần này vừa là vinh dự, quyền lợi đồng thời vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm hết sức nặng nề. Do đó, dù trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi luôn coi đó là nguồn động viên, khích lệ để tôi tiếp tục phấn đấu không ngừng hoàn thiện mình trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Dù ở cương vị nào, tôi cũng xin hứa sẽ nỗ lực cống hiến sức mình cho quê hương và đất nước.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin cam kết sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của luật; phát huy vai trò, trách nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử mình và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân; lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của HĐND tỉnh, trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tích cực tham gia ý kiến xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật của nhà nước.

2. Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu UBND tỉnh Thái Nguyên, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung là xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển và trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

3. Cùng Thường trực Tỉnh ủy, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh sát sao chỉ đạo công tác lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị tại địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

4. Tập trung xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ và hành động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, lao động việc làm, đào tạo nghề; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, chuyển đổi số, làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và phát triển bền vững.

5. Đối với huyện Đồng Hỷ, bên cạnh việc chỉ đạo đảm bảo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tôi tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực sau:

- Quan tâm đầu tư phát triển vùng sản xuất chè tập trung đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP và theo hướng hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến sản phẩm Trà an toàn, có giá trị cao; xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm Trà Đồng Hỷ.

- Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khu hành chính của huyện; xây dựng xã Hóa Thượng thành đô thị trung tâm, phát triển nhanh về kinh tế - xã hội của huyện, tạo các tiền đề quan trọng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025.

- Quan tâm phát triển hệ thống giao thông; chuỗi các khu, điểm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh, di tích lịch sử gắn với phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026  bản thân sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương với chương trình hành động cụ thể như sau:

1. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, quyết định những vấn đề quan trọng nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

2. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu theo đúng quy định.

3. Thực hiện tiếp công dân theo quy định của pháp luật, trả lời những kiến nghị của cử tri; tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các khiếu nại, tố cáo của cử tri, điều hành chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời theo thẩm quyền phân cấp hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (nếu không thuộc thẩm quyền của mình), theo dõi đôn đốc việc giải quyết và thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả cho người khiếu nại, tố cáo biết.

4. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, gương mẫu chấp hành các chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân cùng thực hiện.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đồng thời vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tham mưu ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để cùng các đại biểu HĐND tỉnh phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu trong việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và chức năng giám sát việc tuân theo pháp luật để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi bầu ra mình, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các kỳ họp của HĐND tỉnh và đồng hành, cùng với cử tri theo dõi, giám sát quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng.

- Tích cực tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của tỉnh đối với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Trên phương diện là người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi tự hào nhận thấy rằng Thái Nguyên ngày nay đã có những bước tiến vượt bậc. Tình hình kinh tế chính trị xã hội ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Tuy nhiên, để tiếp tục đưa Thái Nguyên thực hiện 03 đột phá chiến lược đã được xác định thì rất cần có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và sự phối hợp, ủng hộ của toàn thể Nhân dân. Trong đó định hướng nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tập trung rèn luyện kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đạo đức công vụ là một trong những định hướng quan trọng mà tôi cảm thấy rất tâm đắc.

Với chức danh là công chức văn hóa - xã hội cấp xã. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử tôi thấy mình cần:

- Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức nhiều hơn nữa. Chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

- Luôn ghi nhớ phương châm: “Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn” để làm bài học trong con đường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc cho mình.

Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tôi xin hứa sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và sẽ nỗ lực hết mình để tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn.


thainguyen.gov.vn