Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 22: Huyện Đại Từ

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 22: Huyện Đại Từ

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, trong nhiệm kỳ công tác của mình, với cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tôi sẽ tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Giải quyết công việc khoa học để dành thời gian thỏa đáng tham gia các hoạt động của người đại biểu nhân dân, tập trung nghiên cứu, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nghị quyết, chương trình, đề án tại các kỳ họp, thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND, nhất là việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân thông qua việc thường xuyên tiếp xúc cử tri, sâu sát tình hình cơ sở để làm tốt vai trò giám sát, phản ánh kịp thời cho HĐND và đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Cùng tập thể Hội Nông dân tỉnh tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, củng cố và phát huy sức mạnh của nông dân; thực hiện sáng tạo và có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc đẩy mạnh hợp tác, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, hướng tới mục tiêu cuộc sống giàu có cả về vật chất và tinh thần. Cụ thể:

Xây dựng hệ thống tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân khởi nghiệp thành công, hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực vận động nông dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, luôn dựa vào nông dân và vì nông dân.

Xây dựng, nâng cao chất lượng hội viên và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; tăng cường tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin nhằm nâng cao kỹ năng canh tác của nông dân theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho nông dân; phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, thực hiện ngày càng tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu nỗ lực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, rèn luyện, tu dưỡng để luôn giữ đạo đức trong sạch, gần gũi Nhân dân, sâu sát cơ sở, tận tâm, tận lực với công việc để không phụ lòng tin và sự tín nhiệm của cử tri, của hội viên nông dân, qua đó đóng góp công sức, trí tuệ, sát cánh cùng Nhân dân xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu cử tri tín nhiệm lựa chọn tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV trên địa bàn huyện.

Tham gia tích cực vào Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Chỉ đạo quyết liệt việc lập quy hoạch vùng huyện giai đoạn 2021 -2030, định hướng đến năm 2050 và quy hoạch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ.

Thu hút các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường: Xử lý rác thải, nước thải. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ từ huyện đến cơ sở. Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tại kỳ bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND với chương trình hành động như sau:

Không ngừng học tập, nghiên cứu rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc với Nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, người đảng viên và đại biểu HĐND. Thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, với Nhân dân, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới HĐND tỉnh, các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động vai trò của HĐND, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Thực hiện đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh.

Với vai trò, trách nhiệm của mình trên cương vị công tác tôi sẽ tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh luôn sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri tại khu vực tôi ứng cử đang quan tâm như: Thực trạng công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho Nhân dân, vấn đề ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giải quyết đầu ra cho nông sản tại địa phương để góp phần cải thiện nâng cao đời sống của người dân lao động ở nông thôn.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được các cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021 -  2026, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các bậc cử tri để nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và cử tri phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền, các cơ quan chức năng về những tâm tư nguyện vọng chính đáng mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Phát huy khả năng sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND, tham gia đóng góp để xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh nhất là các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Không ngừng học tập tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật, thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình ở cơ sở để làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội.

Với nhiệm vụ được phân công là Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Cường, trong thời gian tới, tôi sẽ không ngừng học hỏi tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác, phối hợp tốt với các nghành, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả ba phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân đó là Phong trào nông dân thi sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh. Từ đó khích lệ, động viên nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao thu nhập. 

Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dạy nghề cho nông dân, phối hợp tổ chức tập huấn giúp nông dân tiếp cận và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng hợp lý tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn vào sản xuất kinh doanh.

Nâng cao vai trò đại diện chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên để những nguyện vọng và những khó khăn của hội viên nói riêng, nhân dân nói chung được cải thiện và đáp ứng, chuyển tải những ý kiến của cử tri đến các cấp có thẩm quyền giải quyết.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri ủng hộ và tín nhiệm lựa chọn tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thực hiện các mục tiêu như sau:

Một là, thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND tỉnh theo quy định, thường xuyên gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân; nắm bắt những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Hai là, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận trong các phiên họp của HĐND để có cơ chế thu hút các nhà đầu tư, qua đó phát triển hạ tầng đô thị và phát triển thì kinh tế.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp; công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa trong sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để thúc đẩy đầu ra sản phẩm.

Bốn là, luôn tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ trên các lĩnh vực, để có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của HĐND tỉnh.

Năm là, là một Bí thư đoàn, tôi tích cực tuyên truyền và phối hợp giữa các cấp,  các cán bộ đoàn viên, thanh niên trong huyện đề ra các sáng kiến, giải pháp áp dụng vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. Đồng thời, đăng ký thanh niên đảm nhận những việc khó, việc mới thông qua các chương trình hành động sẽ góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển.


thainguyen.gov.vn