Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 26: Huyện Định Hóa

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 26: Huyện Định Hóa

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ với chương trình hành động như sau:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền, trách nhiệm của đại biểu HĐND, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, thực hiện tiếp xúc cử tri, thu thập, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử; báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp, tuyên truyền, vận động cử tri, Nhân dân thực hiện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tham gia xây dựng, triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chính sách an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lãnh đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội; triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình anh sinh xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Với mong muốn được trở thành người đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, đại diện cho cử tri cử huyện Định Hóa, tôi xin trình bày chương trình hành động của mình như sau:

Bản thân sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cùng HĐND tỉnh ban hành các quyết sách để xây dựng và phát triển tỉnh, huyện Định Hóa vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện đã đề ra. Đặc biệt, sẽ quan tâm các vấn đề trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, vấn đề thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi… nhằm từng bước tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

Thực hiện tốt công tác giám sát và chất vấn việc thực thi các chính sách, pháp luật của các cơ quan chức năng theo thẩm quyền. Đặc biệt là một ứng cử viên nữ, từ thực tế trong cuộc sống và trong công tác tôi cũng sẽ quan tâm đến các hoạt động vì bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ...

Là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân huyện Định Hóa, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến của cử tri để báo cáo với HĐND, đồng thời phản ánh trung thực nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của cử tri với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Với trách nhiệm của người đại biểu, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, các cuộc tiếp xúc cử tri theo luật định; thực hiện tốt quy chế hoạt động của HĐND, báo cáo với cử tri về hoạt động của bản thân cũng như truyền tải nội dung các kỳ họp HĐND, các ý kiến trả lời, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đến cử tri kịp thời, theo quy định.

Dù với cương vị công tác hiện tại hay khi vinh dự được cử tri huyện nhà tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi cũng luôn xác định rõ trách nhiệm của bản thân là phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; bản thân sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, với tư cách vừa là một bác sĩ trực tiếp tham gia công tác khám chữa bệnh, vừa là một đại biểu dân cử, tôi xin hứa sẽ đem hết sức mình cố gắng cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội để hoàn thành nhiệm vụ của người bác sĩ cũng như ngưòi đại biểu được Nhân dân giao phó.


thainguyen.gov.vn