Truy cập nội dung luôn

Chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Để triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ TP. Sông Công xác định: Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng phải được coi trọng hàng đầu, thực sự là nhiệm vụ then chốt.

Nhờ chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội của TP. Sông Công cũng được tạo điều kiện để phát triển

Đảng bộ TP. Sông Công có 35 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ và 12 chi bộ cơ sở với 5.943 đảng viên đang sinh hoạt tại 323 chi bộ dưới cơ sở. Những năm qua, Đảng bộ thành phố đã thực hiện tốt công tác tổ chức, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quán triệt chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng theo đúng quy định.

Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và quán triệt thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ cũng thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn các loại hình tổ chức đảng phù hợp, gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh; duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Sông Công: Đảng bộ thành phố coi xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Các TCCSĐ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị... Qua đánh giá, năm 2021, có 100% TCCSĐ trên địa bàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có TCCSĐ yếu kém; có trên 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nói về việc xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, đồng chí Hoàng Văn Pha, Bí thư Đảng ủy xã Bá Xuyên, cho biết: Đảng bộ đặc biệt coi trọng việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ. Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh với mục tiêu quyết tâm xây dựng xã Bá Xuyên trở thành phường trong tương lai.

Những năm qua, TP. Sông Công xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Theo đó, công tác tổ chức bộ máy được Đảng bộ thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và sắp xếp phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã luân chuyển 2 cán bộ thành phố về cơ sở. nâng tổng số 6/10 xã, phường hiện có cán bộ thành phố luân chuyển đến; 2/10 xã, phường có cán bộ chủ chốt luân chuyển ngang. Nhờ coi trọng công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy trình.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Đảng bộ TP. Sông Công tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng thời, Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ; làm tốt công tác phát triển đảng viên, chú trọng việc phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp, khu vực vùng nông thôn.

Với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, TP. Sông Công quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


baothainguyen.vn