Truy cập nội dung luôn

Những đòi hỏi mới trong công tác dân vận

Dân vận là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược nên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác dân vận đã góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với chính quyền các cấp trong tỉnh và toàn xã hội, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân vận các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu với cấp ủy xây dựng và triển khai nhiều chương trình, đề án, như: Tăng cường công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở; dân vận chính quyền; dân vận khéo… Qua đó đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh đã chọn lựa những cán bộ có uy tín cao, chân thành, giản dị làm công tác dân vận nên được quần chúng hiểu, tin tưởng và làm theo.

Đồng chí Đồng Quang Nghị, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) cho biết: Trình độ, nhận thức của Nhân dân ngày một cao nên hoạt động dân vận tất yếu phải đổi mới. Người cán bộ làm công tác dân vận phải có trình độ, quan hệ, thái độ ứng xử đúng mực và phải có uy tín để thuyết phục, cảm hóa, thu hút người khác. Theo tôi, cán bộ làm công tác dân vận phải không ngừng rèn luyện, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích nhân dân cao hơn lợi ích cá nhân.

Muốn công tác dân vận đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ dân vận của tỉnh phải có uy tín cao, thuyết phục giỏi, khéo tuyên truyền. Cùng với đó, đội ngũ này cần tiếp tục được xây dựng theo hình thức chuyên trách, bán chuyên trách, rộng khắp từ cấp tỉnh tới cơ sở và có sự chọn lựa kỹ càng.

Theo thông tin từ Ban Dân vận Tỉnh ủy, đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 6.496 mô hình fân vận khéo với hàng vạn thành viên. Lực lượng này đã tham gia toàn diện các nhiệm vụ từ dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội đến dân vận để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quốc phòng - an ninh.

Cụ thể, các phòng trào thi đua của tỉnh, như: Xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; đền ơn đáp nghĩa; cả nước nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của công tác dân vận.

Cơ quan dân vận các cấp trong tỉnh cũng không hoạt động độc lập, chuyên biệt mà có sự phối hợp, lồng ghép với hoạt động của chính quyền, các đoàn thể chính trị, tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh, nhất là đối với những hoạt động hướng về cộng đồng, cơ sở, đối tượng yếu thế và các nhiệm vụ khác.

Đơn cử, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, từ năm 2016 đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ dân vận chính quyền. Từ đó, công tác dân vận chính quyền đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) đã vận động để người dân phá dỡ công trình, hiến đất mở rộng đường vào ngõ, ngách

Công cuộc đổi mới của tỉnh đòi hỏi đội ngũ cán bộ dân vận phải tự đổi mới, tự chuẩn hóa để theo kịp được sự phát triển. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) chia sẻ: Trong quá trình công tác tại địa phương, chúng tôi thấy để vận động quần chúng Nhân dân, cán bộ dân vận phải gương mẫu, có uy tín và giỏi thuyết phục. Vì lời nói và việc làm sinh động của cán bộ dân vận sẽ khiến nhân dân hiểu rõ, tin tưởng và quyết tâm hành động theo. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác dân vận phải có những lập luận khoa học để bác bỏ những nhận thức, quan điểm, hành vi sai trái, hình thành và củng cố những nhận thức, quan điểm, niềm tin đúng ở nhân dân. Việc cấp ủy, chính quyền phường Phan Đình Phùng tích cực tuyên truyền, vận động để người dân tháo dỡ công trình, hiến đất với giá trị hàng trăm triệu đồng để mở rộng đường vào các ngõ, ngách thời gian qua là một ví dụ.

Trong các hội nghị về chuyên môn, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nêu rõ: Để công tác dân vận của tỉnh ngày một tốt hơn thì trên hết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền trong tỉnh. Tiếp đó là trong công tác dân vận của tỉnh phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và luôn có sự đa dạng về hình thức, nội dung hoạt động để mục đích cuối cùng là cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ…


baothainguyen.vn