Truy cập nội dung luôn

Tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 26/5, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đã làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỉnh tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, các Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp, tổ chức được 499 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết 38 vụ việc; các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức được 757 cuộc giám sát, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết 57 vụ việc. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã quán triệt, thực hiện QCDC ở cơ sở theo quy định. Cùng với đó, tỉnh đã thực hành dân chủ gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận thông tin, nhất là các chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân như: Cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; triển khai các ứng dụng nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số như: “C-ThaiNguyen”, “Thái Nguyên ID”, Sổ tay Đảng viên điện tử...

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, những điểm mới, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong thời gian tới tỉnh sẽ tích cực tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Thực hiện dân chủ cơ sở để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật chưa đồng bộ, nhất là những chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao việc triển khai QCDC ở cơ sở của tỉnh Thái Nguyên; đồng thời đề nghị tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phố biến và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với các Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên trong thực hành dân chủ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn