Truy cập nội dung luôn

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1014-CV/TU ngày 05/5/2022

Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1927/UBND-TH về việc Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1014-CV/TU ngày 05/5/2022.
Xem chi tiêt Công văn số 1927/UBND-TH tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn