Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục rà soát danh mục và khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2207/UBND-TH về việc tiếp tục rà soát danh mục và khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Xem chi tiết Công văn số 2207/UBND-TH tại đây./.
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn