Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ

29-11-2017

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 04/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Công văn về việc giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII

29-11-2017

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5367/UBND - TH về việc giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII

Công văn chỉ đạo rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

27-11-2017

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5305/UBND-NC về việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Công văn chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại

27-11-2017

Ngày 17/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5220/UBND-CNN về việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.

Công văn chỉ đạo tổ chức rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

27-11-2017

Ngày 13/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5140/UBND-CNN về việc tổ chức rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Công văn chỉ đạo tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính

23-11-2017

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5296/UBND-KSTTHC về việc tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính.

Công văn chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

23-11-2017

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5293/UBND-CNN về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020.

Công văn chỉ đạo thực hiện dự án Thiết chế của Công đoàn tại tỉnh Thái Nguyên

23-11-2017

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5286/UBND-TH về việc thực hiện dự án Thiết chế của Công đoàn tại tỉnh Thái Nguyên.

Công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

16-11-2017

Ngày 16/11, UBND tỉnh có Công văn số 5177/UBND-CNN chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Công văn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

14-11-2017

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-CNN tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

Công văn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP

13-11-2017

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5098/UBND-KT thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP

Công văn kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

13-11-2017

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5100/UBND-KGVX kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Công văn xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật

13-11-2017

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5102/UBND-CNN xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật

Công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 02 tháng cuối năm 2017

13-11-2017

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5116 /UBND-CNN về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 02 tháng cuối năm 2017

Công văn về việc rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần

13-11-2017

Ngày 13/11, UBND tỉnh có Công văn số 5133/UBND-UBND-KT về việc rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10-11-2017

Ngày 8/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH - UBND triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Công văn về việc báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế

10-11-2017

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5085/UBND-NC về việc báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế

Công văn về việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC

10-11-2017

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5084/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC

Công văn về việc xây dựng mô hình vườn mẫu

09-11-2017

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5008/UBND-CNN về việc xây dựng mô hình vườn mẫu

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm 2017

09-11-2017

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 186/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm 2017