Truy cập nội dung luôn

Tham mưu hiệp y khen thưởng đối với Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn 640/UBND-NC về việc tham mưu hiệp y khen thưởng đối với Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 638/UBND-NC về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 637/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 636/UBND-KGVX về việc thực hiện hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2.

Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 647/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xây dựng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 648/UBND-KGVX về việc xây dựng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 649/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 650/UBND-KGVX về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tham mưu thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 651/UBND-KGVX về việc tham mưu thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế.

Triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 653/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022 - 2025.

Triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030”

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 654/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”

Triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 656/UBND-KGVX về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030”.

Tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

24-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 634/UBND-TH về việc tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham mưu làm rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền tổ chức thực hiện đấu thầu dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các mẫu do ngân sách nhà nước chi trả

24-02-2022

Ngày 23/02/2022, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 628/UBND-KGVX về việc tham mưu làm rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền tổ chức thực hiện đấu thầu dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các mẫu do ngân sách nhà nước chi trả.

Cung cấp thông tin, tài liệu để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực X

24-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 631/UBND-KT về việc cung cấp thông tin, tài liệu để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

Tăng cường rà soát, tiêm chủng vắc xin Abdala

24-02-2022

Ngày 23/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 627/UBND-KGVX về việc tăng cường rà soát, tiêm chủng vắc xin Abdala.

Thực hiện Quyết định số 806/QĐ-BCA-V03 ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 612/UBND-NC về việc tham mưu thực hiện Quyết định số 806/QĐ-BCA-V03 ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm công bố ngày Thương binh - Liệt sỹ toàn quốc 27/7/1947, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 614/UBND-KGVX về việc điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm công bố ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc 27/7/1947, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo theo đề nghị của bộ xây dựng tại công văn số 502/BXD-QLN ngày 21/02/2022

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 617/UBND-CNNXD về việc báo cáo theo đề nghị của bộ xây dựng tại công văn số 502/BXD-QLN ngày 21/02/2022.

Thực hiện Văn bản số 985/VPCP-KSTT ngày 16/02/2022 của Văn phòng Chính phủ

22-02-2022

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 579/UBND-TTPVHCC về việc thực hiện Văn bản số 985/VPCP-KSTT ngày 16/02/2022 của Văn phòng Chính phủ.