Truy cập nội dung luôn

Tham mưu làm rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền tổ chức thực hiện đấu thầu dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các mẫu do ngân sách nhà nước chi trả

24-02-2022

Ngày 23/02/2022, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 628/UBND-KGVX về việc tham mưu làm rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền tổ chức thực hiện đấu thầu dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các mẫu do ngân sách nhà nước chi trả.

Cung cấp thông tin, tài liệu để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực X

24-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 631/UBND-KT về việc cung cấp thông tin, tài liệu để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

Tăng cường rà soát, tiêm chủng vắc xin Abdala

24-02-2022

Ngày 23/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 627/UBND-KGVX về việc tăng cường rà soát, tiêm chủng vắc xin Abdala.

Thực hiện Quyết định số 806/QĐ-BCA-V03 ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 612/UBND-NC về việc tham mưu thực hiện Quyết định số 806/QĐ-BCA-V03 ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm công bố ngày Thương binh - Liệt sỹ toàn quốc 27/7/1947, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 614/UBND-KGVX về việc điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm công bố ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc 27/7/1947, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo theo đề nghị của bộ xây dựng tại công văn số 502/BXD-QLN ngày 21/02/2022

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 617/UBND-CNNXD về việc báo cáo theo đề nghị của bộ xây dựng tại công văn số 502/BXD-QLN ngày 21/02/2022.

Thực hiện Văn bản số 985/VPCP-KSTT ngày 16/02/2022 của Văn phòng Chính phủ

22-02-2022

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 579/UBND-TTPVHCC về việc thực hiện Văn bản số 985/VPCP-KSTT ngày 16/02/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22-02-2022

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 580/UBND-TTPVHCC về việc thực hiện Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo nhu cầu hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2021-2025

22-02-2022

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 582/UBND-CNNXD về việc Báo cáo nhu cầu hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2021- 2025.

Giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Từ

22-02-2022

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 585/UBND-TH về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Từ.

Nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty dịch vụ Mobifone

22-02-2022

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 587/UBND-KGVX về việc nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty dịch vụ Mobifone.

Triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

22-02-2022

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 588/UBND-KGVX về việc cập nhật nội dung chỉ đạo triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

22-02-2022

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 591/UBND-TH về việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích đất sử dụng vào mục đích trồng chè

22-02-2022

Ngày 21/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 593/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích đất sử dụng vào mục đích trồng chè.

Tham mưu giải quyết đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Thái Nguyên

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 594/UBND-CNNXD về việc tham mưu giải quyết đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Thái Nguyên.

Tham mưu thi hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 và Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 595/UBND-CNNXD về việc tham mưu thi hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 và Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn các trình tự, thủ tục quy hoạch xây dựng

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 596/UBND-CNNXD về việc hướng dẫn các trình tự, thủ tục quy hoạch xây dựng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 597/UBND-CNNXD về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 598/UBND-KGVX về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 16/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 599/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 16/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.