Truy cập nội dung luôn

Đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thành Bệnh viện Phổi và giới thiệu mẫu dấu mới

Ngày 05/5/2022, Bệnh viện Phổi đã ban hành Thông báo số 1152/TB-BVP về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thành Bệnh viện Phổi và giới thiệu mẫu dấu mới