Truy cập nội dung luôn

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 16/5/2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1547/STC-TCHCSN đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm: 1. Công văn số 1547/STC-TCHCSN; 2. Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung

 


thainguyen.gov.vn