Truy cập nội dung luôn

Thông báo nhà đầu tư đáp ứng đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức.

Ngày 17/05/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1385/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức.