Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

Ngày 04/4/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Xem chi tiết Kế hoạch số 54/KH-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn