Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 11/03/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên.