Truy cập nội dung luôn

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-04-2022

Ngày 06/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch Hoạt động năm 2022 thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-04-2022

Ngày 15/03/2022, UBND tỉnh Kế hoạch Hoạt động năm 2022 thực hiện Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai Chương trình sức khỏe học đường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025

03-04-2022

Ngày 16/03/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND triển khai Chương trình sức khỏe học đường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-04-2022

Ngày 28/03/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch bảo đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025

03-04-2022

Ngày 16/03/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND Kế hoạch bảo đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

03-04-2022

Ngày 29/03/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

03-04-2022

Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022

28-03-2022

Ngày 25/03/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Kế hoạch Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (15/4/1947 - 15/4/2022)

28-03-2022

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (15/4/1947 - 15/4/2022).

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28-03-2022

Ngày 25/03/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2022

14-03-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10-03-2022

Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

07-03-2022

Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947-20/5/2022)

07-03-2022

Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022); 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947-20/5/2022)

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

07-03-2022

Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 35/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 21 - 40 of 83 kết quả.